Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, verkoop, en betalingsvoorwaarden Dantuma

Artikel 1 Definities

 1. Onder "leverancier" wordt in deze voorwaarden verstaan de vervaardiger van en/of detailhandelaar in prothesen, orthesen, orthopedische apparatuur, medische bandages, elastische kousen, steunzolen, diabetes artikelen, stoma- en incontinentie verzorgingsartikelen, wond artikelen, hoortoestellen, vervoermiddelen, loophulpmiddelen en overige medische hulpmiddelen alles in de meest uitgebreide zin van het woord.
 2. Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder die met de leverancier een overeenkomst terzake van de in dit artikel onder 1 bedoelde verrichtingen aangaat of wil aangaan of aan of voor wie de leverancier een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 3. Onder "prijs" wordt verstaan de prijs welke als een geheel tussen leverancier en de afnemer is overeengekomen voor een of meerdere transacties, of de prijs welke ingevolge de bepalingen van deze voorwaarden in de plaats van de overeengekomen prijs van toepassing zijn.
 4. Onder "overmacht" zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze de nakoming en/of tijdige nakoming van de verplichtingen uit transacties in de weg staan, zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, bedrijfsstoring zowel in de onderneming van de leverancier als in ondernemingen waarvan de leveranciers materialen betrekken of waar de leveranciers materialen laten bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale bedrijfsuitoefening onmogelijk maken zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer der grondstoffen en/of materialen.
 5. Onder "overeenkomst" wordt verstaan de door partijen gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de verkoop van en levering van diensten ten aanzien van prothesen, orthesen, orthopedische apparatuur, medische bandages, elastische kousen, steunzolen, diabetes artikelen, stoma- en incontinentie verzorgingsartikelen, wond artikelen, hoortoestellen, vervoermiddelen, loophulpmiddelen en overige medische hulpmiddelen alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Artikel 2 Aard van de te leveren diensten

 1. De diensten die de leverancier verricht zijn geen handelingen op het gebied van de geneeskunst, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij dat wel zijn.

Artikel 3 Geldigheid en bekendmaking

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties, zowel voor wat betreft het ambacht als de detailhandel, verricht door de leden van de Nederlandse Vereniging van Orthopedisten en Bandagisten.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden de ingevolge dit artikel onder 1 bekend gemaakte voorwaarden geacht door de afnemer en de leverancier te zijn geaccepteerd.

Artikel 4 Offertes

 1. Alle offertes of aanbiedingen hebben, tenzij anders overeen gekomen, een geldigheidsduur van zes weken, te rekenen vanaf de datum der offerte of aanbieding; zij zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door de afnemer of namens de afnemer door een behandelend deskundige verstrekte gegevens en door de leverancier gedane opmetingen, voorzover deze hebben plaatsgevonden. Indien eerst na het verstrijken van deze zes weken de opdracht wordt ontvangen, heeft leverancier het recht om deze opdracht te weigeren.
 2. Indien de leverancier niet binnen vijf werkdagen nadat de opdracht is ontvangen heeft gereageerd, mag de gegeven opdracht als bevestigd worden beschouwd en is de leverancier gehouden deze uit te voeren conform de door hem uit gebrachte aanbieding.

Artikel 5  Prijsverhoging

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst binnen een termijn van drie maanden vůůr de levering, enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, is de leverancier gerechtigd deze verhoging in rekening te brengen. Doch de afnemer heeft het recht binnen twee weken na ontvangst van een bericht over de verhoging de overeenkomst te ontbinden, onder verrekening van de reeds door de leverancier gemaakte kosten.

Artikel 6 Levering

 1. De levering vindt plaats op het bedrijf van de leverancier.
 2. Indien de afnemer kiest voor een andere leveringswijze dan de reguliere of naar een ander door hem op te gegeven adres, reizen de goederen voor zijn rekening.
 3. De leverancier is bevoegd een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de afnemers worden gefactureerd.
 4. De wijze van verzending wordt in beginsel door de leverancier bepaald tenzij de afnemer tijdig bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending plaats vindt.
 5. De afnemer kan er geen beroep op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij de leverancier daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, heeft kennis gegeven.

Artikel 7 Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de eventueel in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een bedongen levertijd gaat pas in als alle voor de uitvoering van de verrichting noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit zijn van de leverancier. Van het daadwerkelijk begin van de levertijd maakt de leverancier melding aan de afnemer.
 2. De opgave van de levertijd geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. De leverancier verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de afnemer de leverancier dus schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de afnemer overgaat tot beŽindiging is hij gehouden tot betaling van een geldsom aan de leverancier ter vergoeding van de door de leverancier gemaakte kosten en geleden verlies of gederfde winst.

Artikel 8 Betaling

 1. Betalingen geschieden contant voor of bij aflevering, tenzij overeengekomen is dat op rekening of op een andere wijze betaald zal worden. Indien afgesproken is dat op rekening betaald zal worden, geschiedt de betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
 2. De leverancier is gerechtigd de wettelijk bepaalde rente van de verschuldigde hoofdsom per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van Ä 75,-. Bij de renteberekening gelden gedeelten van een kalendermaand als hele maand.
 3. Zolang geen volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, waaronder ook te verstaan de betaling van de vergoedingen van de rente en overige kosten die in verband met de te late betaling van de facturen zijn gemaakt, blijven de door de leverancier geleverde goederen het eigendom van de leverancier en kunnen deze tot volledige betaling is geschied, te allen tijde door de leverancier worden teruggevorderd. De afnemer dient op eerste verzoek na ontvangst van de brief de goederen binnen vijf werkdagen franco aan de leverancier terug te zenden, dan wel het restant van de schuld of het resterende gedeelte van de totale schuld binnen vijf werkdagen te voldoen.
 4. De leverancier heeft het recht om maximaal 50% van de prijs bij vooruitbetaling te verlangen, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk is.

Artikel 9 Reclames en risico's

 1. Uitsluitend schriftelijke reclames of aanmerkingen betreffen de door de leverancier verrichte werkzaamheden of door de leverancier geleverde goederen, welke verkeren in de toestand waarin deze werden afgeleverd, kunnen in behandeling worden genomen mits zij binnen 30 dagen na levering of bij verborgen gebreken binnen 30 dagen na ontdekking daarvan in het bezit van de leverancier zijn.
 2. Indien reclames door de leverancier als juist beoordeeld worden, volgt ter keuze van de afnemer creditering, danwel hernieuwde levering.
 3. Opschorten van de betalingsverplichtingen is uitsluitend van toepassing waarover reclame wordt gevoerd.
 4. Afwijkingen met redelijke tolerantie geven de afnemer geen recht op reclame. Naar maat vervaardigde goederen kunnen niet worden teruggenomen en geven geen recht op reclame, indien de aanpassing is gebaseerd op foutieve gegevens door de afnemer aan leverancier verstrekt.
 5. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde goederen, die wel aan de kwaliteiten voldoen maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor de afnemer deze wenst te gebruiken.
 6. Tevens wordt er geen reclame aanvaard indien de leverancier niet de mogelijkheid heeft gekregen om het gebrek of tekortkoming van het product naar behoren te herstellen.
 7. De zaak is voor risico van de afnemer vanaf de aflevering, tenzij de zaak bij de afnemer wordt bezorgd door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder, dan is de zaak pas voor risico van de afnemer vanaf de bezorging. De afnemer is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op deugdelijkheid.
 8. Retourzendingen vinden uitsluitend plaats volgens de richtlijnen van de leverancier. De retourzendingen worden bij binnenkomst op deugdelijkheid beoordeeld. Bij ondeugdelijkheid van de producten, wordt de retourzending door de leverancier niet geaccepteerd. Tot het moment van binnenkomst van de retourzending, is het reisrisico van de verzender (afnemer).

Artikel 10 Tussentijdse beŽindiging

 1. De leverancier is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beŽindigen indien:
  - de afnemer in verzuim is;
  - de afnemer in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging, schuldsanering of liquidatie komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn of haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of heeft verloren.
 2. In geval van beŽindiging in de zin van lid 1 van dit artikel is de afnemer aansprakelijk voor alle reeds door de leverancier gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

Artikel 11 Overmacht

 1. Indien de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst te beŽindigen.
 2. In geval van overmacht is de afnemer niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
 3. In geval van overmacht behoudt de leverancier het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
 4. Indien in het geval van overmacht de afnemer de overeenkomst beŽindigt is de afnemer verplicht om een geldsom te betalen aan de leverancier bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door de leverancier gemaakte kosten en geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade uit welke hoofde dan ook, tenzij en voor zover in dit artikel anders is bepaald.
 2. Aansprakelijkheid van de leverancier voor zaakschade en/ of schade wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een gebrek in een product dat de leverancier niet zelf heeft vervaardigd, is uitgesloten.
 3. Afnemer vrijwaart de leverancier voor de onder lid 2 genoemde schade. De afnemer spreekt alsdan rechtstreeks de producent aan.
 4. In het geval schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leverancier of diens leidinggevend personeel, dan bedraagt de aansprakelijkheid van de leverancier niet meer dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op hetgeen waaruit de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid voortvloeit.
 5. Indien en voor zover, in afwijking van lid 1, de aansprakelijkheid van de leverancier, anders dan die genoemd in lid 4, in rechte is vastgesteld, dan bedraagt de aansprakelijkheid van de leverancier niet meer dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op hetgeen waaruit de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 13 Garantiebepalingen

 1. In het geval de overeenkomst en betreft die de leverancier heeft afgenomen van een fabrikant of importeur dan heeft de afnemer evenveel rechten jegens de leverancier als de leverancier heeft jegens de importeur of fabrikant.

Artikel 14 Geldend recht

 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
Dantuma Medische Speciaalzaak
Ceresweg 75
8938 BG  Leeuwarden

T. 0800 - 280 04 09

KvK Leeuwarden 01070579